Πολιτιστικό Οδοιπορικό στις Γυναικείες Φυλακές Κορυδαλλού (περ.The Art Magazine, τχ.18, 01.07.1995)

  

 Art Magasin   

Τέχνη στις φυλακές 
Με μια σειρά από εκδηλώσεις η ομά­δα ρroart επιχει­ρεί να ευαισθητο­ποιήσει αλλά και να καλύψει τις πολιτιστικές ανά­γκες κοινωνικών ομάδων που βρί­σκονται —λιγότε­ρο ή περισσότερο πρόσκαιρα— περι­θωριοποιημένες. Αυτήν την έννοια έχει το πολιτιστικό οδοιπορικό που πραγματοποιείται με την έγκριση του Υπουργείου Δικαιοσύνης ως το τέλος Ιουλίου στα σωφρονιστικά ιδρύματα. Οι εκ­δηλώσεις περιλαμ­βάνουν ατομική έκθεση της ζω­γράφου Ηρώς Νικοπούλου, happening της ομάδας «Αντι-Θέση στην Τέχνη» κ.ά. Επίσης στο πλαί­σιο του εργαστηρίου τεχνών που δημιουργήθηκε στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού, διοργανώ­νεται κύκλος διαλέξεων με συμμε­τοχές προσωπικοτήτων από το χώ­ρο του πνεύματος και της τέχνης. Η φοίτηση στο συγκεκριμένο ερ­γαστήρι τυγχάνει της ευεργετικής πρόνοιας του νόμου για τις έγκλει­στες.
Δηλαδή η κάθε ημέρα μαθή­ματος εκλαμ- βάνεται σαν ημέρα ερ­γασίας με αντίστοιχη μείωση της ποινής. Το πολιτιστικό οδοιπορικό θα συνεχισθεί στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Ανηλίκων Κορυδαλ­λού
.
Τελευταία Ανανέωση:
Κυρ, 03/30/2014 - 20:12