Άρθρο του Μανώλη Μαυρομμάτη για την εγκατάσταση της έκθεσης στο Σπίτι της Κύπρου (εφ.Κέρδος,αρ.φ.3184, 06.12.1995)

  

   εφ. Κέρδος, αρ.φ. 3184, 06-12-1995 

 Εμμανουή Μαυρομμάτης 

 Οι εικόνες ως ιδέες 

Μί­α άλ­λη α­να­ζή­τηση στην ο­ποί­α θα α­να­φερ­θού­με εί­ναι ε­κεί­νη της Η­ρώς Νι­κο­πού­λου η ο­ποί­α εκ­θέ­τει στο Σπί­τι της Κύ­πρου, (5) σε μια ο­μα­δι­κή έκ­θε­ση (Πε­ρί Κύ­πρου) και ό­που πα­ρου­σιά­ζει μιαόρ­θια κα­τα­σκευ­ή σχη­μα­τι­μέ­νη με δι­α­φά­νει­ες, με τσα­λα­κω­μέ­νο χαρ­τί και με το φως, ως ε­ναλ­λα­κτι­κή λύ­ση, σε προ­η­γού­με­νες ερ­γα­σί­ες της των ο­ποί­ων η ι­δέ­α ή­ταν ε­πί­σης η δι­ά­σπα­ση της ει­κό­νας.
Η Νι­κο­πού­λου ερ­γά­ζε­ται με συ­στή­μα­τα ε­ναλ­λα­κτι­κών λύ­σε­ων των ο­ποί­ων η προ­ϊ­στο­ρί­α εί­ναι σχε­τι­κή με την αν­τι­πα­ρά­θε­ση της οξύτητας και του δι­ά­χυ­του, του σπα­σί­μα­τος της ζω­γρα­φι­κής μορ­φής και της δι­α­φο­ρε­τι­κής α­να­συγ­κρό­τη­σής της, -και τέ­λος- του δι­πλώ­μα­τος του σχε­δι­α­σμέ­νου χαρ­τιού σε δι­α­φο­ρε­τι­κούς σχη­μα­τι­σμούς κα­θώς και της ε­πε­ξερ­γα­σί­ας του με κάρ­βου­νο, με με­λά­νι και με λά­δι. Πρό­κει­ται για ερ­γα­σί­ες οι ο­ποί­ες τεί­νουν να δεί­ξουν το πως μια δι­ά­λυ­ση, α­να­συν­τάσ­σε­ται ή το πως η ί­δια μορ­φή, α­να­κα­τα­σκευ­ά­ζε­ται α­πό τα μέ­ρη της.
 
5. «Περί Κύπρου», Σπίτι της Κύπρου, Ηρακλείτου 10, Κολωνάκι, 21 Νοεμβρίου – 8 Δεκεμβρίου 1995. Κατάλογος. 
Τελευταία Ανανέωση:
Πέμ, 03/27/2014 - 12:00