Ηρώ Νικοπούλου - Βιογραφικό

 

ΒΙΟ­ΓΡΑ­ΦΙ­ΚΟ

Η Η­ρώ Νι­κο­πού­λου γεν­νή­θη­κε στην Α­θή­να. Σπού­δα­σε ζω­γρα­φι­κή με τον Νί­κο Κε­σαν­λή, τον Δη­μή­τρη Μυ­τα­ρά και σκη­νο­γρα­φί­α με τον Γιώρ­γο Ζιά­κα, στην Α­νω­τά­τη Σχο­λή Κα­λών Τε­χνών της Α­θή­νας, απ’ ό­που α­πο­φοί­τη­σε με ά­ρι­στα. Έ­χει κά­νει πολ­λές α­το­μι­κές και ο­μα­δι­κές εκ­θέ­σεις στην Ελ­λά­δα και στο ε­ξω­τε­ρι­κό. Έρ­γα της βρί­σκο­νται σε ι­διω­τι­κές και δη­μό­σιες συλ­λο­γές (Συλλογή της Βουλής των Ελλήνων, Συλ­λο­γή Βορ­ρέ, κ.α .) Κρι­τι­κές για το έρ­γο της έ­χουν δη­μο­σιευ­θεί στον η­με­ρή­σιο τύ­πο, κα­θώς και σε ει­κα­στι­κά πε­ριο­δι­κά. Έ­χει ε­πι­με­λη­θεί τα σκη­νι­κά και τα κου­στού­μια σε αρ­κε­τές θε­α­τρι­κές πα­ρα­στά­σεις. Συ­γκα­τα­λέ­γε­ται στο Ει­κα­στι­κό Λε­ξι­κό των Ελ­λή­νων Καλ­λι­τε­χνών 16ος-20ος αιώ­νας των εκ­δό­σε­ων Μέ­λισ­σα (1999).
Α­το­μι­κές εκ­θέ­σεις (ε­πι­λο­γή): 2019, Αίθουσα τέχνης Ζείδωρος, Κύθηρα*
 * 2017 Αίθουσα τέχνης Περιτεχνών,  2014 Αίθουσα τέχνης Περιτεχνών, * 2010 Αίθουσα Τέχνης Ερμούπολη, Σύρος, * 1999, Αί­θου­σα Τέ­χνης Τσί­λερ, Αί­γι­να  * 1997, “Ει­κό­νες του ρευ­στού κό­σμου” (ει­κα­στι­κό-φιλ­μικό πε­ρι­βάλ­λον-per­for­man­ce), Φούρ­νος, Α­θή­να, * 1997, Ο­ρυ­κτών Πνεύ­μα, Ε.Μ.Π., Α­θή­να * 1996, Αί­θου­σα Τέ­χνης Aστρο­λά­βος, Α­θή­να, * 1995, Έκ­θε­ση Βι­βλί­ου Ζάπ­πειο, Α­θή­να, * 1995, Γυ­ναι­κεί­ες Φυ­λα­κές Κο­ρυ­δαλ­λού, Α­θή­να, * Νέ­α Ερ­γο­στά­σια Νί­κας, Α­θή­να, 1994, Ελ­λη­νο­γαλ­λι­κός Σύν­δε­σμος, Α­θή­να.

Ο­μα­δι­κές εκ­θέ­σεις (ε­πι­λο­γή): 2020, Ομαδική Έκθεση Γλυπτικής του ΕΕΤΕ, Βυζαντινό Μουσείο, 2019, Ομαδική Έκθεση Γλυπτικής του ΕΕΤΕ, Βυζαντινό Μουσείο, * 2018, Ομαδική Έκθεση Μικρογλυπτικής του ΕΕΤΕ, Βυζαντινό Μουσείο, * 2015, ΕΕΔΥΕ, Πολιτιστικό Κέντρο Μελίνα, Αθήνα, * 2015, Ομαδική Περιτεχνών * 2014, «12 Ζωγράφοι» Πολιτιστικό Κέντρο Μελίνα, Αθήνα * 2014, «Αντίσταση Τώρα», Δημοτική Πινακοθήκη Αθήνας, * 2014 ART AZ, Τεχνόπολη-Γκάζι, * 2013 ART AZ, Τεχνόπολη-Γκάζι,  * 2010 ART AZ, Τε­χνό­πο­λη, Γκά­ζι, * 2010, «Η Αν­θρώ­πι­νη φι­γού­ρα στην Τέχνη», Τε­χνό­πο­λη, Γκά­ζι, Α­θή­να * 2002, 1η Δια­βαλ­κα­νι­κή Έκ­θε­ση Σύγ­χρο­νης Μι­κρο­γρα­φι­κής Τέ­χνης-Μι­νια­τού­ρας, Κρατι­κό Μου­σεί­ο Σύγ­χρο­νης Τέ­χνης, Θεσ­σα­λο­νί­κη, * 2001, ΤΣΙΠ ΑΡ­Τ,  Α­θή­να *  2001, Μή­νας Ει­κα­στι­κών Τε­χνών, Τε­χνό­πο­λη, Γκά­ζι, Α­θή­να, * 1998, Α­στρο­λά­βος, Α­θή­να, * 1997, Αί­θου­σα Τέ­χνης Δη­μο­τι­κού Θε­ά­τρου Πει­ραιά, Πει­ραιάς, *  Αί­θου­σα Τέ­χνης ε­ντός των Τε­χνών, Θεσ­σα­λο­νί­κη Πο­λι­τι­στι­κή Πρω­τεύ­ου­σα, * 1997, Ο.Η.Ε. Τhe Netherlands Red Cross, Amsterdam, Holland, * 1995, Περί Κύπρου, Σπί­τι της Κύ­πρου, Α­θή­να, * 1994, Αί­θου­σα Τέ­χνης Ο.Σ.Ε., Α­θή­να, * 1994, Τitanium, Α­θή­να, * 1994, Υ­πουρ­γεί­ο Πο­λι­τι­σμού, Α­θή­να, * 1994, Κέ­ντρο Τε­χνών Α­θη­νών, Α­θή­να, *1993, Αί­θου­σα Τέ­χνης Κρε­ω­νί­δης, Α­θή­να, * 1992, Αί­θου­σα Γλυ­πτών, Α­θή­να, * 1990, Αί­θου­σα Τέ­χνης Αί­ο­λος, Α­θή­να, 1988, Δη­μο­τι­κή Πι­να­κο­θή­κη Α­θη­νών, Α­θή­να. 

Διε­θνείς εκ­θέ­σεις - εκ­προ­σω­πή­σεις (ε­πι­λο­γή) : 1997 “Bringing the children back home” O.H.E. / TheNetherlandsredCross, Amsterdam.
Βρα­βεί­α-Δια­κρί­σεις: 1994 Δεύ­τε­ρο βρα­βεί­ο ζω­γρα­φι­κής - Ο.Τ.Ο.Ε., 1993 Υ­πο­τρο­φί­α Ι.Κ.Υ./Erasmus για την Βα­σι­λι­κή Α­κα­δη­μί­α Κα­λών Τε­χνών της Χά­γης.
Άλ­λες δρα­στη­ριό­τη­τες σχε­τι­κές με τα ει­κα­στι­κά: Σκη­νο­γρα­φί­α: 1996,“Θε­ϊ­κά λό­για” του Βά­λιε Ιν­κλάν *  2000 «Μά­γισ­σες του Σά­λεμ» του Μίλ­λερ * 2001 “Η Ό­πε­ρα της πε­ντά­ρας” του Μπέρ­τολ Μπρέ­χτ * 2002, “Ο Λε­πρέ­ντης” του Μ. Χουρ­μού­ζη * 2002, “Το σκιά­χτρο” του Ε. Τρι­βι­ζά * 2004 “Φον Δη­μη­τρά­κης” του Δ. Ψα­θά * 2005 “Ο α­φέ­ντης Που­ντί­λα και ο υ­πη­ρέτης του Μα­τί”.
* Ει­κα­στι­κή α­πό­δο­ση-ε­πι­μέ­λεια βι­βλί­ων - ποι­η­τι­κών συλ­λο­γών. 
 
Πα­ρου­σιά­σεις-κρι­τι­κές που α­φο­ρούν το έρ­γο της και έ­χουν δη­μο­σιευ­θεί (ε­πι­λο­γή):  
* 26/2/95, Balkan News International & EER αρ. φυλ. 92, σελ. 46 * Ιού­λιος-Αύ­γου­στος ΄95, The Art magazine-Βί­κυ Κα­ρα­ϊ­σκου, αρ. τευχ. 18, σελ. 7 * Φθι­νό­πω­ρο ΄95, Ε­λί­τρο­χος, αρ. τευχ. 7, ει­κα­στι­κό α­φιέ­ρω­μα * 6/12/95, Κέρ­δος-Μα­νώ­λης Μαυρομ­μά­της, αρ. φυλ. 3284, σελ 38 * 29-31/12/95, Ε­πεν­δυ­τής-Εύ­α Νι­κο­λά­ου, αρ. φυλ. 269, σελ. 52, 53 25/9/96, Κα­θη­με­ρι­νή-Δη­μή­τρης Ρη­γό­που­λος,  αρ. φυλ. 23384, σελ. 10 * 6/10/96, Κέρ­δος-Μα­νώ­λης Μαυ­ρομ­μά­της, αρ. φυλ. 3432, σελ. 36,37 * 26/10/96, Ε­πεν­δυ­τής-Βι­βή Βα­σι­λο­πού­λου, Ε11, σελ. 37 * Ια­νουά­ριος-Φε­βρουά­ριος ΄97, Arti, αρ. Τευχ. 32, σελ. 174,175 * 31/3/97, Τε­χνι­κό Ε­πι­με­λη­τή­ριο Ελ­λά­δος, αρ. τευχ. 1949, σελ. 5 * 5/6/97, Athens News * 8/6/97, Κα­θη­με­ρι­νή-Δη­μή­τρης Ρη­γό­που­λος, σελ. 34 * Σε­πτέμ­βριος ΄97, The ART magazine-Βί­κυ Κα­ρα­ϊ­σκου, net, αρ. τευχ. 1, σελ. 8 12/12/97, η Αυ­γή-Κα­τε­ρί­να Κα­ρα­βέ­λη, αρ. φυλ. 7107, σελ. 14 * 24-28/12/97, Ε­πεν­δυ­τής-Εύα Νι­κο­λά­ου, αρ. φυλ. 373, σελ. 56 *1998Arti,Documentax,αρ. τευχ. 36, σελ. 214, 215 * 22/3/98, η Ε­πο­χή-Μα­ρώ Τρια­ντα­φύλ­λου, αρ. φυλ. 428, σελ. 26 * Σε­πτέμ­βριος-Ο­κτώ­βριος-Νο­έμ­βριος ΄99, Πα­ρέμ­βα­ση, αρ. τευχ. 108, ε­ξώ­φυλ­λο, ο­πι­σθό­φυλ­λο και σελ. 2, 11 * 21/6/2000 Δυ­τι­κές Ιν­δί­ες αρ. τευχ. 1, ε­ξώ­φυλ­λο, σελ. 3 * Μέ­λισ­σα, τό­μος 3, Λε­ξι­κό Ελ­λή­νων Καλ­λι­τε­χνών –Ει­ρή­νη Σαβ­βα­νή 16ος-20ος αιώ­νας, σελ. 286, * 2009/05/01 περ. Πάροδος, Χριστίνα Φίλη, * 2010/12/20 εφ.Κοινή Γνώμη-Φιλία Μηλιδάκη, * 2011/01/01 εφ.ο Λόγος των Κυκλάδων-Αντ.Μπούμπας.
Συλ­λο­γές (ε­πι­λο­γή): Συλ­λο­γή της Βουλής των Ελλήνων, Συλλογή Βορ­ρέ, Συλ­λο­γή Νί­κας, Συλ­λο­γή Υ­πουρ­γεί­ου Δι­καιο­σύ­νης, Συλ­λο­γή Ε­θνι­κής Τρά­πε­ζας, Συλ­λο­γή Ο.Σ.Ε., Συλ­λο­γή Ο.Τ.Ο.Ε., Συλ­λο­γή Ερ­γα­τι­κού Κέ­ντρου Πει­ραιά, Συλ­λο­γή Π.Ο.Σ., Συλ­λο­γή Σ.Υ.Ν.-ΠΕ. Ο.Σ.Ε, Συλ­λο­γή Συλ­λό­γου Με­τα­λειο­λό­γων-Ο­ρυ­κτο­λό­γων, I.T.F. London, C.G.S.P. Belgium, G.I.D. Deutchlands, Trade Union of Hungarian Railwaymen Hungury, και σε άλ­λες ι­διω­τι­κές συλ­λο­γές της Ελ­λά­δας και του ε­ξω­τε­ρι­κού.
 
 
 
Τελευταία Ανανέωση:
Παρ, 12/04/2020 - 18:51